prof. Anna Szymańska

prof. Anna Szymańska

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe
2016 – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii, dyscyplinie finanse, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
2000 – dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, praca doktorska pt.: Metody oceny ryzyka w działalności towarzystw ubezpieczeniowych, (promotor: prof. zw. dr hab. Czesław Domański);
1994 – dyplom magistra matematyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Łódzki, kierunek matematyka, specjalność nauczycielska, praca magisterska pt.: Sterowalność ciągłych nieskończenie wymiarowych układów dynamicznych, (promotor: dr Jerzy Sztajnic).

Reprezentowana dyscyplina naukowa
ubezpieczenia, nauki aktuarialne, matematyka finansowa, statystyka, statystyka ubezpieczeniowa

Opublikowane prace naukowe
1. Domański Cz., Szymańska A., (1999), Zastosowanie teorii użyteczności w ubezpieczeniach, Materiały konferencyjne nr 813, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 214-220;
2. Szymańska A. (2001), Szacowanie zysków i strat ubezpieczyciela za pomocą prawdopodobieństwa ruiny przy różnych typach reasekuracji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 890, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław,  146-151;
3. Szymańska A., (2001), Zastosowanie teorii ryzyka w reasekuracji, Wiadomości Statystyczne  2001/5, Warszawa  8-15;
4. Szymańska A.,(2002), Wskaźnikowa ocena ryzyka działalności ubezpieczeniowej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 952, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław,  456-460;
5. Szymańska A., (2002), Wybrane metody szacowania prawdopodobieństwa ruiny towarzystwa ubezpieczeniowego, [w:] Znaniecka K. (red.), Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, tom III Ubezpieczenia, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice  253-261;
6. Szymańska A., (2002), Zastosowanie modelu ruiny ubezpieczyciela do oceny ryzyka towarzystwa ubezpieczeniowego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 162, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,  163-171;
7. Szymańska A., (2003), Wybrane problemy konstrukcji portfeli firm ubezpieczeniowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu nr 990, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław,  509-513;
8. Szymańska A., (2004) Selected Statistical Methods of Insurance Risk Assessment, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 175, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 175-181;
9. Szymańska A., (2004), Efektywność systemu bonus-malus w obowiązkowych ubezpieczeniach OC, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu nr 1037, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław,  256-264;
10. Szymańska A., (2005), Wybrane metody szacowania składek w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu nr 1088, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław,  305-311;
11. Szymańska A., (2005), Application of selected statistical methods in assessing homogeneity of insurance portfolio, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 194, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 215-223;
12. Szymańska A., (2006), Zastosowanie metody zerowej użyteczności do szacowania składek w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu nr 1133, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 532-540;
13. Szymańska A., (2006) Methods of assessing efficiency of bonus-malus systems, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 196, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 291-303;
14. Szymańska A., (2006), Wpływ parametrów liczby szkód na współczynniki bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu nr 1108, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 195-204;
15. Szymańska A., (2007), Szacowanie współczynników bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC za pomocą estymatorów bayesowskich,  Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu nr 1176,  441-448;
16. Szymańska A., (2007), XXV konferencja „Wielowymiarowa analiza statystyczna”,  Wiadomości Statystyczne 2007/3, Warszawa,  93-102.
17. Szymańska A., (2007), Selected methods of estimating reserves for unpaid insurance claims, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 206, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 463-472;
18. Szymańska A., (2008), Bayesian estimation of bonus-malus coefficients in CR automobile liability insurance, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 216, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 433-444;
19. Szymańska A., (2008), Problem doboru początkowego rozkładu prawdopodobieństwa przy szacowaniu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 222, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 143-154;
20. Szymańska A., (2008), Wybrane miary efektywności systemów bonus-malus ubezpieczeń komunikacyjnych OC, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu nr 1197, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław,  420-428.
21. Szymańska A., (2009), Estymacja bayesowska współczynników bonus-malus  w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC, [w:] Chrzan P. (red.) Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Komputerowe w Finansach i Ubezpieczeniach, Katowice,  513-522;
22. Szymańska A., (2009), Zastosowanie estymatorów bayesowskich wielkości szkód do taryfikacji a posteriori w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego  we Wrocławiu nr 60, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław,  443-451;
23. Szymańska A., (2009), Selected premium estimation methods in automobile liability insurance , Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 225, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 359-370;
24. Szymańska A., (2010), Application of bayesian estimators to the estimation rates of net premium in CR automobile liability insurance , Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 235, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 51-61;
25. Szymańska A., (2010), Wyznaczanie składki netto w  ubezpieczeniach komunikacyjnych OC dla asymetrycznego rozkładu wielkości szkód , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego  we Wrocławiu nr 106, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław,  167-175;
26. Szymańska A., (2010), Szacowanie stawek składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC dla asymetrycznego rozkładu wielkości szkód, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego  we Wrocławiu nr 117, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 413-421;
27. Szymańska A., (2010), Wpływ parametrów rozkładu wielkości szkód na wysokość składki netto w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 244, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 103-111;
28. Szymańska A., (2011), The influence of sample size on the estimation of net premiums and net premiums’ size in civil responsibility car insurance, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 255, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 35-47;
29. Szymańska A., (2011), Wpływ typu rozkładu wielkości szkód na wartość składki netto w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 259, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 133-142;
30. Celczyńska A., Szymańska A., (2011), Szkody z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych według wybranych czynników ryzyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego  we Wrocławiu nr 183, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław,  55-65 ;
31. Szymańska A., Brylikowski P., (2011), Dynamika liczby polis portfela ubezpieczeń komunikacyjnych według klas bonus-malus na przykładzie wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego  we Wrocławiu nr 183, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław,  404-414;
32. Szymańska A., (2011), Czynniki determinujące wybór ubezpieczyciela na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych OC, Prace Naukowe nr 228 Uniwersytetu Ekonomicznego  we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław,  494-506;
33. Szymańska A., (2012), Wybrane metody szacowania stawek składki netto w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 271, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 193-200;
34. Szymańska A., Pekasiewicz D., (2012), Zastosowanie testów zgodności do badania rozkładów wielkości szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych, [w:] Zieliński Z. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce t. 2/2012, 245-255;
35. Szymańska A., (2012), Czynniki decydujące o wyborze ubezpieczyciela w przypadku  ubezpieczeń komunikacyjnych AC, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 254, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 310-322;
36. Szymańska A., (2012), Wyznaczanie składki netto na podstawie próby dla różnych rozkładów wielkości szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 274, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 117-128;
37. Szymańska A., Małecka M., (2013), Zastosowanie metody trapezów w ocenie efektywności taryfikacyjnej systemów bonus-malus ubezpieczeń komunikacyjnych OC, [w:] Zieliński Z. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, t. 2/2013, Kielce, 243-251;
38. Szymańska A. (2013), The use of asymmetric loss function for estimating premium rates in motor insurance, In Papież M. & ŚmiechS. (Eds.), Proceedings of 7th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Cracow University of Economics, Poland, 181-189.
39. Szymańska A., Małecka M., Influence of transition matrix in bonus-malus systems on tariff effectiveness in car insurance, In Vojackova H. (Eds.) ,Proceedings of the 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013, College of Polytechnics Jihlava, Czech Republic, 903-909;
40. Szymańska A., (2013), Rozkłady liczby szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 296, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 99-113
41. Szymańska A., (2013), The distribution of the number of claims in motor third party’s liability insurance, Statistics in Transition, 14 (3), Warszawa, 507-516;
42. Szymańska A., (2014), Distribution of the number of claims in age groups of insured in civil liability motor insurance portfolio, In Papież M. & ŚmiechS. (Eds.), Proceedings of 8th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Cracow University of Economics, Poland, 204-214;
43. Szymańska A., (2014), Szacowanie składek netto oraz stawek składki netto w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC dla różnych wielkości próby, [w:] Kaczała M., Lisowski J., Osak M. (red.), Aktualne problemy wybranych ubezpieczeń majątkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 121-134;
44. Szymańska A., (2014), Bayesowskie szacowanie stawek składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych z wybranymi funkcjami straty, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 323, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 347-356;
45. Szymańska A., (2014), Statystyczna analiza systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Łódź;
46. Starzyńska W., Szymańska A., (2014), Application of the Markov Chains in the MTPL Insurance on the Example of the Polish Market, Anales de ASEPUMA nº 22: 2401, Malaga;
47. Szymańska A., (2014), Zróżnicowanie składek na europejskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych OC na europejskim rynku, Annales UMCS secio H nr 48, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, 319-332.
48. Szymańska A., (2014), Distributions of the number of claims by age groups of insured in civil liability motor insurance portfolio, Quantitative Methods in Economics vol. XV, no. 2, Warsaw University of Life Sciences Press, Warszawa, 242-251.
49. Szymańska A., (2015), Wpływ liczby klas i reguł przejścia systemu bonus-malus  na jego efektywność taryfikacyjną, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych zeszyt 37/2015, Wyd. SGH, Warszawa, 253-268.
50. Szymańska A., Zaleska E., (2016), E-  learning  as  a  tool  to  improve  the  quality  of education  in quantitative subjects, Didactics of Mathematics 12(16), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław , 125-135.
51. Szymańska A., (2016), Składki i roszczenia w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 296, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 89-104.

Projekty
1. Wyrównanie szans na rynku pracy dla osób 50+, 2010, 2014, Europejski Fundusz Społeczny w ramach Działania 1.1 pt. „Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy” UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-00, wykonawca
2. Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego, Europejski Fundusz Społeczny w ramach POKL Poddziałanie 8.2.1 pt. „Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego” POKL 08.02.01-10-062/10-01, 2011, 2013, wykonawca.

Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism
1. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 216, 2008, Uniwersytet Łódzki, współredaktor.
2. Journal of Capital Market and Behavioral Finance, Zakład Finansów Korporacji, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, redaktor statystyczny.

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych
Polskie Towarzystwo Statystyczne, od 1999 r. (od roku 2014 członek Sądu Koleżeńskiego PTS)

Działalność dydaktyczna - prowadzone przedmioty
matematyka finansowa, podstawy rachunkowości, analiza matematyczna, matematyka, podstawy matematyki aktuarialnej, matematyka i statystyka ubezpieczeniowa, statystyka matematyczna, statystka opisowa, rachunek prawdopodobieństwa, metody stochastyczne i statystyka matematyczna, rynek papierów wartościowych