prof. Stanisław Wieteska

prof. Stanisław Wieteska

Stopień/tytuł naukowy, stanowisko
Prof. zw. dr hab.

Dane kontaktowe
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 635 52 57, pokój T110

Reprezentowana dyscyplina naukowa
Zainteresowania skupiają się na szeroko rozumianej problematyce ubezpieczeniowej. W szczególności zainteresowania koncentrują się na:
- ekonomice ubezpieczeń,
- rachunku świadczeń emerytalnych,
- ubezpieczeniach majątkowo-osobowych,
- teorii ryzyka ubezpieczeniowego,
- demografii matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa,
- matematyce finansowej,
- rachunku aktuarialnym.

Kariera naukowa
1972 - magister
1977 - doktor
1982 ? magister (matematyki Uniwersytet Łódzki)
1987 - dr hab.
2007 - profesor

Działalność naukowa
Programy finansowane ze środków MNiSzW:
2001-2002 rok - Współpraca sektora bankowego o ubezpieczeniowego ze szczególnym wzgl. ubezpieczenia kredytu (kierownik projektu: Stanisław Wieteska)
2003-2005 rok - Efektywność ekonomiczna działalności lokacyjnej zakładów ubezpieczeń w Polsce w latach 1995-2002 (kierownik projektu: Stanisław Wieteska)
Badania własne:
1999-1999 rok - Analiza porównawcza matematycznych metod liczenia składki w kapitałowych funduszach emerytalnych
2000-2000 rok - Metody kalkulacji składki reasekuracyjnej w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych
2001-2001 rok - Ekonomiczne aspekty ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
2002-2002 rok - Wypadki katastrofalne jako element ubezpieczeń majątkowo-osobowych
2003-2003 rok - Metody kalkulacji składki w ubezpieczeniach emerytalnych
2004-2004 rok - Efektywność ekonomiczna działalności lokacyjnej zakładów ubezpieczeń życiowych i majątkowo-osobowych w latach 1998-2002
2005-2005 rok - Finansowanie skutków klęsk żywiołowych, katastrof i sytuacji kryzysowych
2006-2006 rok - Efektywność ekonomiczna działalności lokacyjnej zakładów ubezpieczeń w Polsce w latach 1995-2004
2007-2008 rok - Metody kalkulacji i składek w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych

Działalność dydaktyczna - prowadzone przedmioty
matematyka demograficzna, finansowa, aktuarialna, emerytalna, teorie ubezpieczeń majątkowych, życiowych,

Zakres tematyczny seminariów licencjackich i magisterskich
ubezpieczenia majątkowe i życiowe

Monografie
S. Wieteska, A. Kowalewska, Zbiór zadań z matematyki finansowej,  Absolwent, Łódź 1999,
S. Wieteska, Zbiór zadań z matematycznej teorii ryzyka ubezpieczeniowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001,
S. Wieteska, Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe zakładów ubezpieczeń majątkowo-osobowych. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Łódź 2004.

Rozdziały w monografiach
S. Wieteska, Rola i zadania aktuariuszy marketingowych w zakładach ubezpieczeń na życie [w:] Ubezpieczenia, pod redakcją naukową Tadeusza Szumlicza, Warszawa 2005, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ? Oficyna Wydawnicza, s. 121-126,
S. Wieteska, Oferta ubezpieczeń majątkowo-osobowych jako stymulator rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [w:] Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP, pod redakcja naukowa Bożeny Mikołajczyk, Centrum Doradztwa i Informacji Difin s. z o.o., Warszawa 2006, s. 338-354,
S. Wieteska, Instytucja obowiązku w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej majątkowo-osobowych [w:] Ubezpieczenia, pod redakcją naukową Stanisława Wieteski, Lublin 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 19-32,
S. Wieteska, Zastosowanie rozkładu Pareto w kalkulacji składki reasekuracji nieproporcjonalnej- nadwyżki szkód. [w:] Statystyka i ryzyko. Statystyka aktuarialna- stan i perspektywy rozwoju w Polsce, pod redakcją Walentego Stasiewicza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 166-178
S. Wieteska, Stopień wykorzystania pola ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach obowiązkowych w Polsce w latach 2000-2004, [w:] Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, pod redakcją  naukową Monika Marcinkowska, Stanisław Wieteska, Wydawnictwo Difin, Łódź 2007, s.601-610,
S. Wieteska, Wpływ zamiany pracy najemnej na pracę na własny rachunek na wielkość przychodów funduszu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy. Próba konstrukcji modelu symulacyjnego (Rozdział VII) publikacja przygotowana w ramach serii ,,Studia i Monografie?, [w:] Praca na własny rachunek ? determinanty i implikacje, pod redakcją naukową Elżbieta Kryńska, Wydawnictwo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2007 s. 169-182,
S. Wieteska, Kalkulacja świadczeń emerytalnych dla pracowników najemnych i pracujących na własny rachunek Publikacja przygotowana w ramach serii  Studia i Monografie?, [w:] Praca na własny rachunek ? determinanty i implikacje, pod redakcją naukową Elżbieta Kryńska, Wydawnictwo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych,Warszawa 2007 s. 183-222,
S. Wieteska, Pojęcie błędu w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej zawodowej, [w:] Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, pod redakcja naukową Wandy Sułkowskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007, s. 65-74,
S. Wieteska, Tendencje w kształtowaniu się zasady realności ochrony ubezpieczeniowej w Polsce w latach 2003-2005, red. naukowa Bożena Kołosowska Współczesne finanse ? Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń ? Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ?? Toruń 2008 ? str. 587-596 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika;
S. Wieteska,  Rola ubezpieczeń majątkowo-osobowych w koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarczego, red. naukowa Elżbieta Kucka, Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej ? Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  -? Olsztyn 2008 ? str. 207-218;
S. Wieteska, Pojęcie prawdopodobnej maksymalnej szkody w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych, Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007, Katowice 2009, Wyd. AE w Katowicach, s. 23-34,
S. Wieteska, Zasady dopłat budżetu państwa do składek w obowiązkowych ubezpieczeniach upraw rolnych w Polsce, [w] red. S. Wieteska, W poszukiwaniu finansów publicznych, Łódź 2009, Wyd. UŁ, s. 172-178,
S. Wieteska,  Rola ubezpieczeń majątkowo-osobowych w logistyce, Logistyka szansą rozwoju miasta i regionu na przykładzie ziemi piotrkowskiej, Piotrków Tryb. 2008, Naukowe Wyd. Piotrkowskie, s. 325-335,
S. Wieteska, Zastosowanie metody analizy kohortowej do kalkulacji części szkód w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych, [w:] P. Chrzan, E. Dziwok (red.), Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2008, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009,
S. Wieteska, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkty żywnościowe pochodzące z roślin genetycznie zmodyfikowanych, [w:] T. Trzaskalik (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko ?09, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009,
S. Wieteska  (2013), Nietypowe zachowania zwierząt wolno żyjących (dzikich) jako element ryzyka w ubezpieczeniach komunikacyjnych w polskim obszarze terytorialnym, [w:] Tomasz Michalski (red.), Wyzwania dla rynków ubezpieczeń w świetle sytuacji na globalnych rynkach finansowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ss: 245-263,
S. Wieteska  (2013), Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego, [w:] Wanda Sułkowska (red.), Rynek Ubezpieczeń. Współczesne problemy, Difin, ss: 221-232,
S. Wieteska  (2012), Ubezpieczenie od ryzyka trzęsień ziemi w polskim obszarze ruchów płyt tektonicznych, [w:] Andrzej Stanisław Barczak, Daniel Iskry (red.), Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2010., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ss: 384-394.
S. Wieteska  (2013), Przyczyny i konsekwencje braku kontroli obowiązkowych ubezpieczeń w rolnictwie w Polsce w latach 2000-2010, [w:] Anna Organiściak-Krzykowska, Joanna Bak (red.), Problematyka współczesnych ubezpieczeń, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, ss: 106-115.


Publikacje w czasopismach
S. Wieteska, Tendencje rozwoju ubezpieczeń majątkowych i życiowych w Polsce w latach 1991- 2003 [w:] Gospodarka, Zarządzanie, Przestrzeń ? nr 186, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Folia Oeconomica, Łódź 2005, s. 89-100,
S. Wieteska, Zastosowanie demograficznych modeli wielokrotnego ubytku w kalkulacji składek w ubezpieczeniach na życie [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Nr 1088, Wrocław 2005,
S. Wieteska, Pojęcie zdarzenia losowego [w:] ?Zeszyt Naukowy WSFiI Nr 7?, Łódź 2007, s. 170- 185,
S. Wieteska, Metody kalkulacji obecnej wartości okresowych napraw w gospodarce mieszkaniowej [w:] ?Zeszły Naukowe Nr IX?, Kutno 2007, s.129-137,
S. Wieteska, Koncepcja obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przewożącego materiały niebezpieczne [w:] ?Przegląd komunikacyjny Nr 8?, Łódź, 2007, s. 27-30,
S. Wieteska, Etyka brokera ubezpieczeniowego [w:] XI Ogólnopolska Konferencja  Etyka w życiu gospodarczym z odrębnymi sesjami ,, Problemy etyczne środowiska akademickiego- Streszczenia referatów?, 10-11 maja 2007 Łódź, s. 50-51,
S. Wieteska, Waloryzacja sądowa świadczeń z polis posagowych zawartych przez PZU w latach 1975-1989, 2005, ?Wiadomości Ubezpieczeniowe? nr 9/10, s. 1 7-24,
S. Wieteska, Zastosowanie momentów generujących funkcji w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych [w:] ?Modelowanie preferencji a ryzyko 05?, Praca zbiorowa pod redakcja naukowa Tadeusza Trzaskalika, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Prace Naukowe, Katowice 2006, s. 429-441,
S. Wieteska, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodów zaufania publicznego[w] Zeszyt Naukowy WSFiI Nr 5, pod. red. Wiesław Włodarczyk-Guzek, Kalisz 2006,
S. Wieteska, Pojęcie zdarzenia w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej zawodowej; ?Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku? ? Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ? red. naukowy Wanda Ronka-Chmielowiec ? Wrocław 2008 ? str. 474-483
S. Wieteska, Zakład ubezpieczeń na życie jako instytucja zaufania publicznego Zeszyt Naukowy 9 ? Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. Prof. J. Chechlińskiego w Łodzi 2008; red naukowy Wiesława Włodarczyk-Guzek, str.140-151,
S. Wieteska, Prawdopodobieństwo czy częstość względna wypadków podstawą kalkulacji składek w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych; Zeszyt Naukowy 8 ? Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Instytut Ekonomii, Piotrków Trybunalski 2008 ? str. 151-161,
S. Wieteska, Ryzyko przewozu materiałów niebezpiecznych w Polsce; ?Modelowanie preferencji a ryzyko ?07? - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego ? Prace naukowe ? praca zbiorowa pod redakcją naukową Tadeusza Trzaskalika ? Katowice 2008 ? str. 393-405, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
S. Wieteska, Zaufanie jako element etyki zakładów ubezpieczeń na życie, ?Annales Etyka w życiu gospodarczym?, Salezjańska Wyższa Szkoła 2009, Wyd. Oficyna Wyd.-Reklamowa Sagalara, s. 135-140,
S. Wieteska, Pojęcie i zakres stopy składki w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych, ?Studia ubezpieczeniowe ? zeszyty naukowe?, Poznań 2009,, nr. 127,
S. Wieteska, Ubezpieczenia infrastruktury krytycznej. Przypadek sieci elektroenergetycznych, ?Finanse 2009 ? Teoria i praktyka. Rynki finansowe i ubezpieczenia?, Zeszyty Naukowe nr. 550,  s. 522-534,
S. Wieteska, Deszcz nawalny jako element ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych w polskim obszarze klimatycznym, Studia i Prace UE w Krakowie, ?Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej?, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 103-112,
S. Wieteska, Świadomość czy samoświadomość, ?Annales. Etyka w życiu gospodarczym?, 2010, 1,
S. Wieteska, Regionalne zróżnicowanie częstości szkód spowodowanych silnymi wiatrami w polskiej strefie klimatycznej, ?Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia?, 2010, 612,
S. Wieteska, Działalność innowacyjna zakładów ubezpieczeń w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej, ?Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica?, 2010, 233,
S. Wieteska, Konsumpcja żywności genetycznie zmodyfikowanej jako nowy rodzaj ryzyk w ubezpieczeniach na życie, ?Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu?, 2010, 106
S. Wieteska, Metody oceny ryzyka suszy w ubezpieczeniach upraw rolnych w polskim obszarze klimatycznym, ?Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu?, 2010, 117
S. Wieteska, Ubezpieczenia bydła, ? Bydło?, 2010, 8-9,
S. Wieteska, Pożary jako element ryzyka w ubezpieczeniach upraw rolnych w Polsce w latach 2000-2007, ?Zeszyt Naukowy Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki?, 2009, 12,
S. Wieteska, Straty nadzwyczajne przedsiębiorstw w Polsce w latach ? nie objęte ochroną ubezpieczeń majątkowo-osobowych, ?Annales Universitatis Maiae Curie-Skłodowska?, Lublin, 2010,
S. Wieteska, Civil liabilityinsurance of the electronic certification center. Theory and praxis, Folia Oeconomica 242, Łódź, 2010
S. Wieteska  (2012) Wyładowania atmosferyczne jako element ryzyka w ubezpieczeniach majątkow0-osobowych w polskim obszarze klimatycznym, "PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU", 254, ss: 367-380,
S. Wieteska (2013) Tendencje kształtowania się współczynnika Combined Ratio w wybranych zakładach ubepzieczeń majątkowych i życiowych w Polsce w latach 2002-2010, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", 296, ss: 137-146,
S. Wieteska  (2013) PRZYDATNOŚĆ PRAWDOPODOBIEŃSTWA SUBIEKTYWNEGO DO KALKULACJI STÓP SKŁADEK W UBEZPIECZENIACH OBOWIĄZKOWYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 154, ss: 124-134,
S. Wieteska  (2013) Zjawisko podpaleń w Polsce jako element ryzyka w działalności gospodarczej, "Annales Etyka w życiu gospodarczym", 16, ss: 215-225, ISSN: 1899-2226,
S. Wieteska (2013) Ubezpieczenie domów składowych od ognia i innych zdarzeń losowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", 60, ss: 563-573,
S. Wieteska  (2013) Adaptacja zakładów ubezpieczeń majątkowych do likwidacji skutków efektu cieplarnianego na terenie Polski, "PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU", 228, ss: 537-546, ISSN: 1899-3192,
S. Wieteska  (2013) Pożary magazynów jako element zakłócenia funkcjonowania łańcuchów dostaw, "Logistyka", 2/2013, ss: 161-168.

S. Wieteska (2014) Funkcjonowanie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów i architektów budownictwa w Polsce w latach 2003-2009, "Annales Universitatis, Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia", vol. XLVII, ss: 623-634, ISSN: 0459-9586, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Ubezpieczeń. Impact Factor: 0
S. Wieteska (2013) Obciążenia obiektów budowlanych śniegiem jako element ryzyka w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych w polskim obszarze klimatycznym, "PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU", 323, ss: 385-396, ISSN: 1899-3192, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Ubezpieczeń. Impact Factor: 0
S. Wieteska (2013) Realizacja idei zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarki odpadami w Polsce w latach 2000-2011, "PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU", 297, ss: 347-357, ISSN: 1899-3192, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Ubezpieczeń. Impact Factor: 0;
S. Wieteska (2014) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny, "PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU", 326, ss: 306-317, ISSN: 1899-3192, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Ubezpieczeń. Impact Factor: 0;
S. Wieteska (2014) Wybrane zagrożenia naturalne zakłócające faunkcjonowanie łańcuchów dostaw produktów upraw rolnych w Polsce, "Logistyka", 6/2014, ss: 13908-13916, ISSN: 1231-5478, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Ubezpieczeń. Impact Factor: 0;
S. Wieteska (2014) Pożary samochodów w Polsce jako element ryzyka w ubezpieczeniu autocaso., "Gospodarka współczesna", 1/2014, ss: 139-148, ISSN: 2354-0397, brak afiliacji Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Impact Factor: 0;
S. Wieteska (2014) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawców majątkowych w Polsce, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia", XLVIII, 4, ss: 265-274, ISSN: 0459-9586, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Ubezpieczeń. Impact Factor: 0
S. Wieteska (2015) Krdzieże samochodow w Polsce jako element ryzyka w ubezpieczeniach auto casco, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym", tom 18, nr 2, ss: 115-126, ISSN: 1899-2226, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Ubezpieczeń. Impact Factor: 0
S. Wieteska (2014) Wybuch jako element ryzyka w ubezpieczeniach od ognia i innych zdarzeń losowych, "PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU", 371, ss: 344-358, ISSN: 1899-3192, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Ubezpieczeń. Impact Factor: 0;
S. Wieteska (2015) Ubezpieczenia od kradzieży ruchomych zabytków kultury z ekspozycji stałej w Polsce, "KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE", nr tom 4 (23)/2015, ss: 279-294, ISSN: 2082-0976, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Ubezpieczeń. Impact Factor: 0;
S. Wieteska (2015) Emisja dwutlenku wegla przez pojazdy mechaniczne jako element zewnętrznych kosztów transportu drogowego w Polsce, "PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU", 395, ss: 372-385, ISSN: 1899-3192, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Ubezpieczeń. Impact Factor: 0;

 Stanisław Wieteska (2015) Wykorzystanie monitoringu wizyjnego do ustalenia sprawców wypadków kounikacyjnych w Polsce., [w:] Beata Guziejewska (red.), Zrównoważony rozwój miast. Polityka i finanse., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss: 253-266, stron monografii ogółem: 274, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-7969-813-4; afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Ubezpieczeń;