Instytut Finansów

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39
logo_geo_ul_h_pl_PNG

Historia Instytutu Finansów

Początki historii Instytutu Finansów w obecnym kształcie sięgają lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi datami związanymi z naszą działalnością.

Rok 2016

Uzyskanie kolejnej pozytywnej oceny kierunku Finanse i Rachunkowość od Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 

Ocena wyróżniająca w kryteriach:

 • jakość kadry
 • współpraca z otoczeniem

 

Rok 2013

Zmiana nazwy Instytutu FINANSÓW, BANKOWOŚCI I UBEZPIECZEŃ na:

INSTYTUT FINANSÓW

Rok 2013 był symbolicznym okresem zakończenia instytucjonalnej integracji różnych obszarów aktywności w dziedzinie finansów. Wyrazem tego było przyjęcie nowej, obowiązującej obecnie nazwy: Instytut Finansów. Zmiana ta świadczy o zamknięciu dotychczasowego procesu ewolucji Instytutu.

Rok 2012

Zmiana zastępcy Dyrektora Instytutu Finansów

Zastępca Dr Tomasz Uryszek

Uzyskanie przez Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny uprawnień do nadawania stopni doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie FINANSE

Rok 2010

Powołanie nowego Dyrektora Instytutu Finansów

Dyrektor Prof. Monika Marcinkowska

Zastępca Prof. Bożena Mikołajczyk

Wyodrębnienie nowej dyscypliny: FINANSE

W roku 2010 dyrektorem Instytutu Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń została  prof. dr hab. Monika Marcinkowska. Instytut dostosował się do wdrażania nowych ram kwalifikacyjnych w procesie dydaktycznym oraz wprowadzał do praktyki zmieniające się mechanizmy finansowego zasilania badań naukowych. W owym czasie w ramach dziedziny nauk ekonomicznych wyodrębniono nową dyscyplinę: finanse. Potwierdziło to znaczenie tego obszaru badań naukowych i podkreśliło jego odrębność.

Rok 2006

Utworzenie INSTYTUTU FINANSÓW, BANKOWOŚCI I UBEZPIECZEŃ

Dyrektor Prof. Krystyna Piotrowska-Marczak 

Zastępca Prof. Bożena Mikołajczyk

Nowa struktura Instytutu:

 • Katedra Finansów Publicznych, prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak
 • Katedra Finansów i Rachunkowości MSP, prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk
 • Katedra Ubezpieczeń, prof. dr hab. Stanisław Wieteska
 • Zakład Finansów Korporacji dr hab. Mirosław Wypych, prof.nadzw.UŁ
 • Zakład Finansów i Rachunkowości Banków prof. dr hab. Monika Marcinkowska
 • Zakład Bankowości Centralnej i Rynku Pieniężnego dr hab. Iwona Dorota Czechowska, prof.nadzw.UŁ
Zwieńczeniem dynamicznego rozwoju dotychczasowej Katedry było doprowadzenie przez prof. Krystynę Piotrowską-Marczak do powstania w 2006 r. Instytutu Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń. Stał się on ważną platformą integracji naukowej i dydaktycznej dotychczasowych, jak i nowych Zakładów oraz dołączonej do Instytutu Katedry Ubezpieczeń. Stąd rok 2006 uznać można za ważny moment w rozwoju Instytutu wzmacniający jego rolę jako instytucji  inspirującej, koordynującej, realizującej projekty badawczo-dydaktyczne w skali Wydziału. Podkreślić  należy rolę prof. Krystyny Piotrowskiej-Marczak, która poprzez wkład w utworzeniu nowego Instytutu doprowadziła do wykształcenia się nowoczesnej, kooperacyjnej instytucji naukowo-dydaktycznej, w pełni dostosowanej do zaspokajania potrzeb dynamicznie rozwijającego się sektora finansowego w gospodarce polskiej. Ponadto powstanie Instytutu Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń było ważne także dla zapewnienia pełniejszej opieki dydaktycznej nad kierunkiem Finanse i Rachunkowość, który stał się jednym z wiodących kierunków studiów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.

Rok 1996

Kierownikiem Katedry Finansów i Bankowości została prof. Krystyna Piotrowska - Marczak

Dyrektor Prof. Krystyna Piotrowska-Marczak

Po śmierci Profesora Janusza Chechlińskiego w 1996 r. kierownictwo Katedry Finansów i Bankowości przejęła prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak. Był to ważny etap rozwoju Katedry, gdyż przed nią stanęły duże wyzwania dostosowywania programów studiów na kierunku Finanse i Bankowość do nowych warunków funkcjonowania gospodarki, w której już instrumenty finansowe odgrywać zaczęły regulującą rolę.

Wyrazem atrakcyjności studiów na tym kierunku był bardzo wysoki nabór studentów. Ich oczekiwania wobec poziomu kształcenia i adekwatności wiedzy wobec potrzeb praktyki były dużym wyzwaniem badawczym i dydaktycznym dla Katedry.

Rok 1992

Zmiana nazwy Katedry Finansów na Katedrę Finansów i Bankowości

 

Struktura Katedry

 

 • Zakład Finansów Publicznych, kierownik: prof. Janusz Chechliński
 • Zakład Finansów Lokalnych, daw. Zakład Finansowania Sfery Niematerialnej, kierownik: Prof. Krystyna Piotrowska-Marczak
 • Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Bankowości, kierownik: prof. dr hab. Jan Boguszewski, następnie prof. Mirosław Wypych

Powstanie kierunku Finanse i bankowość

Zasadniczym jednak momentem w ewolucyjnym przekształceniu Instytutu i dostosowywania jego profilu do gospodarki rynkowej był rok 1992, czyli początek  głębokiej i właściwej transformacji gospodarki polskiej. W tymże roku Katedra Finansów została przekształcona w Katedrę Finansów i Bankowości, której powołanie było odpowiedzią nie tylko na nową rolę sektora publicznego w gospodarce, ale także na rosnące znaczenie sektora finansowego, w tym przede wszystkim sektora bankowego. Był to okres kształtowania się nowej roli banku centralnego i bardzo dynamicznego rozwoju banków komercyjnych, dla których pozyskiwanie nowych kadr oraz opracowań aplikacyjnych stało się wyzwaniem dla ich dalszego rozwoju.

Instytucjonalnym wyrazem tej radykalnej zmiany w rozwoju Instytutu było powołanie nowego Zakładu naukowo-dydaktycznego: Finansów Przedsiębiorstw i Bankowości. Drugim ważnym impulsem w przekształceniu Instytutu był rozwój samorządności terytorialnej i wyodrębnienie w ramach finansów publicznych finansów lokalnych. Tak więc  w strukturze Katedry Finansów i Bankowości funkcjonowały już Zakłady: Finansów Publicznych (prof. Janusz Chechliński), Finansów Lokalnych, daw. Zakład Finansowania Sfery Niematerialnej (prof. Krystyna Piotrowska-Marczak) oraz Finansów Przedsiębiorstw i Bankowości kierowany początkowo przez prof. dra hab. Jana Boguszewskiego, a następnie przez dra hab. Mirosława Wypycha, prof. nadzw. UŁ.

Rok 1983

Przekształcenie Zakładu Finansów w Katedrę Finansów pod kierunkiem prof. Janusza Chechlińskiego

Wyodrębnienie:

 

 • Zakładu Finansów Publicznych, kierownik: prof. Janusz Chechliński
 • Zakładu Finansowania Sfery Niematerialnej,  kierownik: Prof. Krystyna Piotrowska-Marczak
Kolejnym wyraźnym etapem w rozwoju Instytutu było dostosowywanie jego działalności do procesów transformacji gospodarki i przestawienia jej na tory gospodarki rynkowej i rosnącej w związku z tym roli pieniądza, który stał się podstawowym regulatorem procesów gospodarczych. Ograniczenia kadrowe i braki koncepcyjno-metodologiczne czyniły ten proces długotrwałym. Podkreślić jednak należy jego konsekwencję.

W 1983 r. Zakład Finansów został przekształcony ponownie w  Katedrę Finansów pod kierunkiem prof. Janusza Chechlińskiego, w której wyodrębniono dwa Zakłady: Finansów Publicznych oraz Finansowania Sfery Niematerialnej, kierowane przez prof. Janusza Chechlińskiego i prof. Krystynę Piotrowską-Marczak. Główną ideą powołania Zakładu Finansowania Sfery Niematerialnej było podjęcie badań nad sferą usług społecznych funkcjonujących w ramach gospodarki rynkowej. Równolegle podejmowane były badania dotyczące finansów przedsiębiorstw, które zyskały w tym czasie większą samodzielność. Wzrosło w związku z tym znaczenie rozwiązań zwiększających możliwości wykorzystania finansów w działaniach systemów motywacyjnych, zasilania finansowego i oceny przedsiębiorstw.

Lata 60-te XX wieku

Wyodrębnienie Zakładu Finansów w strukturze Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego

Kierownik Zakładu prof. dr hab. Janusz Chechliński

Powstanie i rozwój Instytutu Finansów nierozerwalnie związane są z funkcjonowaniem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Początki jego działalności sięgają lat sześćdziesiątych poprzedniego stulecia. Problematyka finansów była wówczas rozpatrywana jako integralna część scentralizowanego systemu nakazowo-rozdzielczego, w którym przepływy pieniężne nie pełniły regulacyjnej roli, a mechanizmy alokacji zasobów opierały się na rozdzielnictwie i nakazach. Pieniądz pełnił przede wszystkim rolę ewidencyjno-kontrolną i przydzielany był w systemie planów. Stąd badania i działalność dydaktyczna dotyczyły głównie tworzenia i wykorzystania budżetu państwa i planowania finansowego. Instytucjonalnie działania naukowo-dydaktyczne prowadzone były w powołanej Katedrze Finansów.

W roku 1972 Katedra Finansów została przekształcona w Zakład Finansów, funkcjonujący w ramach Instytutu Ekonomiki Produkcji.

Istotnym impulsem do wzbogacenia obszaru podejmowanej problematyki były wprowadzane w latach siedemdziesiątych ograniczone reformy gospodarcze, które miały zwiększyć rolę regulacji rynkowych, głównie poprzez tworzenie większej autonomii dla dużych podmiotów gospodarczych. Dzięki temu wzrosła rola problematyki finansów przedsiębiorstw.

Powstanie Katedry Finansów i Zakładu Finansów jako pierwszych instytucji zajmujących się finansami na Wydziale w sposób nierozerwalny łączy się z prof. dr hab. Januszem Chechlińskim,  który odegrał kreatywną rolę w tworzeniu i rozwoju tych instytucji.

Copyright © Instytut Finansów UŁ